Auditcommissie

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Auditcommissie

Auditcommissie

De raad van Zederik heeft een auditcommissie ingesteld. Tot de taken van de auditcommissie behoren:

  • advisering over het door de raad vast te stellen controleprotocol
  • aan de raad adviseren over de voorgenomen controleaanpak door de accountant met de mogelijkheid om specifieke aandacht te doen besteden aan bepaalde posten of organisatieonderdelen
  • het overleggen met de accountant over de uitkomst van de uitgevoerde controles
  • het evalueren van de werkzaamheden van de accountant
  • het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract
  • een afstemmingsoverleg te zijn over de voorgenomen onderzoeken van de accountant, rekenkamer en college
  • het adviseren aan de gemeenteraad inzake het wel of niet vaststellen van de programrekening, inclusief de verordeningen als bedoeld in artikel 212 en 213 van de Gemeentewet

Aan de auditcommissie zijn twee adviseurs toegevoegd (de accountant en de controller). De wethouder financiĆ«n wordt uitgenodigd bij de vergaderingen aanwezig te zijn.

De auditcommissie vergadert  ca. 4-5 maal per jaar.

Leden van de auditcommissie

De raadsleden mw. J. van der Leun - Schout (voorzitter) en de heren A. den Besten en J. van Belle maken deel uit van deze commissie.