Bestuurlijke vernieuwing

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing

De commissie Bestuurlijke Vernieuwing

De commissie Bestuurlijke Vernieuwing (BV) bestaat uit zes raadsleden. Iedere fractie is met één raadslid vertegenwoordigd in deze commissie. De commissie BV heeft een meervoudige opdracht:

  • Hoe kan de kaderstellende rol van de raad worden versterkt.
  • Hoe kunnen de burgers van Zederik beter betrokken worden in het besluitvormingsproces van de grotere maatschappelijke opgaven waarvoor het gemeentebestuur zich ziet geplaatst.
  • Op welke wijze kan de kwaliteit van het debat in de besluitvormende openbare raadsvergadering vergroot worden.

Kaders stellen

Kaders stellen betekent in feite niets anders dan dat de raad een opdracht formuleert voor het college van burgemeester en wethouders. Kaders geven duidelijke doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten weer, die meetbaar en evalueerbaar zijn. De commissie Bestuurlijke Vernieuwing wil graag een impuls geven aan deze kaderstellende rol van de raad.

Burgers betrekken

Aan het begin van een project of bij het opzetten van nieuw beleid moet besloten worden hoe inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden hierbij worden betrokken. Daarbij is het onderwerp doorslaggevend. De raad kan dit meenemen in haar opdracht aan het college van B&W.

Raadsdebat

De commissie heeft aanbevelingen gedaan om het debat tijdens openbare raadsvergaderingen naar een hoger niveau te tillen. Zo is bijvoorbeeld de rol van de wethouders ingrijpend gewijzigd. Zij nemen niet meer actief deel aan de openbare raadsvergaderingen. Zij zijn wel aanwezig en beschikbaar om op verzoek van de raad advies te geven over het betreffende agendapunt.
De voorzitter geeft bij elk agendapunt aan wat er de raad wordt gevraagd en wat de hoofdlijn van het onderwerp is. Aan het eind van elk agendapunt vat de voorzitter de gevoerde discussie samen. Op deze wijze wordt het volgen van de raadsvergaderingen ook voor de inwoners op de tribune of thuis meeluisterend via de computer interessanter.