Inspreken

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Inspreken

Inspreken

Bij raadsvergaderingen en informatievergaderingen (die bijna altijd openbaar zijn) heeft u de mogelijkheid uw standpunt en mening naar voren te brengen.
Personen en instanties die direct betrokken zijn bij een punt op de agenda van de raad of informatievergadering, ontvangen hierover in de regel van tevoren bericht.

Raadsvergadering

Een raadsvergadering begint met de inspreektijd waarin u gebruik kunt maken van uw inspreekrecht. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Vooraf aanmelden bij griffier F. de Lange via telefoonnummer (088) 599 70 87 of via e-mail f.de.lange@zederik.nl. Geef daarbij uw naam, adres en telefoonnummer op én het onderwerp waarover u wilt inspreken.
  • Telefonisch en per e-mail aanmelden kan op de dag van de raadsvergadering tot 17.00 uur.
  • Op de avond van de raadsvergadering kunt u zich voor 19.15 uur aanmelden bij de griffier in het gemeentehuis.
  • Insprekers krijgen direct na de opening van de raadsvergadering daarvoor gelegenheid.
  • De totale inspreektijd is per agendapunt 30 minuten. Iedere spreker krijgt maximaal 5 minuten. Zijn er meer dan 6 insprekers, dan wordt de tijd per persoon ingekort.
  • Inspreken kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan.

Informatievergadering

In een informatievergadering geeft de voorzitter per agendapunt insprekers het woord.
De vergadering is verdeeld in twee fasen: De eerste fase is voor de beeldvorming, de tweede voor de meningvorming.

Voor inspreken tijdens een informatievergadering gelden dezelfde regels als bij de raadsvergadering. Uitzondering is dat insprekers bij informatievergaderingen direct bij aanvang van het agendapunt de mogelijkheid krijgen om in te spreken. Insprekers bij de raadsvergadering krijgen direct na opening van de vergadering gelegenheid tot inspreken.