Samenstelling gemeenteraad

Gemeenteraad Zederik
HOME  |  Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Zederik heeft 15 leden verdeeld over 6 fracties. De raadsleden van eenzelfde partij vormen met elkaar een fractie. Alle fracties samen vormen de gemeenteraad. Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen de inwoners van Zederik de nieuwe raadsleden.

Zetelverdeling periode 2014 - 2018

CDA 4 zetels
SGP 3 zetels
VHL Lokaal Zederik 3 zetels
CU 2 zetels
VVD 2 zetels
PvdA 1 zetel

Presidium

Het presidium is het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeenteraad. De zes fractievoorzitters vormen het presidium. De burgemeester is adviserend lid en voorzitter.
De leden bereiden de agenda van de openbare raadsvergaderingen voor. En ze beslissen over niet-politieke onderwerpen, zoals de interne gang van zaken in de raad. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar. Het presidium vervult de rol van werkgever voor de griffie.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert elke laatste maandag van de maand. Het eerste deel van deze vergadering is bestemd voor het debat. Dan volgt een schorsing voor fractieberaad. In het tweede deel vindt besluitvorming plaats over de raadsvoorstellen, amendementen en moties.
Zie ook de agenda van de raadsvergaderingen.

Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, wordt elke eerste maandag van de maand een gecombineerde informatievergadering gehouden: Informatievergadering I (bestuur, veiligheid en leefbaarheid) en Informatievergadering II (ruimte, economie en duurzaamheid).
In de maanden juli en augustus is er zomerreces en zijn er geen vergaderingen.

De vergaderingen zijn ook online te volgen.