HOME  |  In Zederik  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Doe mee aan de groepsaankoop Isolatie!

  Ruim de helft van de woningen in de gemeente Zederik is nog niet optimaal geïsoleerd. In samenwerking met het Regionaal Energieloket start de gemeente Zederik een Groepsaankoop Isolatie.

 • Deze week door ….. wethouder Herman van Santen

  Geachte inwoners en allen die belang hebben bij Zederik, een nieuw gezicht in het college van B&W van Zederik. Nieuw en dus niet meer dan vanzelfsprekend om dat gezicht aan u voor te stellen.

 • Meerderheid inwoners positief over scheiden van afval

  In november 2017 is het vijfde onderzoek via het Digitaal Inwonerspanel van de gemeente Zederik uitgevoerd. Het inwonerspanel bestaat uit 393 inwoners van 16 jaar en ouder.

 • Doe mee aan de groepsaankoop Isolatie!

  Ruim de helft van de woningen in de gemeente Zederik is nog niet optimaal geïsoleerd. Dat is een gemiste kans want goede woningisolatie zorgt voor comfortabeler wonen, een lagere energierekening en een beter klimaat.

 • Uw gemeente in 2018

  Sinds 1 januari werken de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen in één organisatie: de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Dit is een verandering achter de schermen; voor u als inwoner of ondernemer verandert er niet veel.

 • Digitale afvalkalender 2018

  Op de website van Reinigingsdienst Waardlanden staan de digitale afvalkalenders voor 2018.

 • Gladheidbestrijding en strooiroutes

  Als de weersomstandigheden erom vragen, zorgt de gemeente voor de gladheidbestrijding. De gemeente strooit ook de wegen van Waterschap Rivierenland. De gladheidbestrijding wordt uitgevoerd door het rijden van vier vaste strooiroutes waarmee de belangrijkste verbindingsroutes worden gestrooid.

 • Wetsvoorstel herindeling naar Tweede Kamer

  Het wetsvoorstel Vijfheerenlanden is door de minister van Binnenlandse Zaken doorgestuurd naar de Tweede Kamer voor behandeling. Dat betekent dat het herindelingsproces nog steeds volgens planning verloopt.

 • Sjoelen voor ouderen

  Elke dinsdagmiddag kunt u in het restaurant van Open Vensters meedoen aan een gezellige sjoelactiviteit. Deelname is gratis en een kopje koffie kost €1,40. 

 • Wat is er besproken en besloten in de gemeenteraad

  Op maandag 20 november heeft de gemeenteraad vergaderd. De raad stemde in met de volgende verordeningen: heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018, de heffing en invordering van onroerende-zaak belastingen 2018, de heffing en invordering rioolheffing 2018 en de kwijtscheldingsverordening. Ook ging de raad akkoord met de wijziging van de verordening op de raadscommissies 2002. De raad stelde een krediet beschikbaar voor het oprichten van het Jan Blanken Monument.

 • Afval scheiden kan nog beter

  Het is al weer een jaar geleden dat in de gemeente Zederik de afvalinzameling is gewijzigd. De containers aan huis zijn voor PMD, GFT en papier. Restafval brengt u naar een ondergrondse container en grof (tuin)afval naar een van de afvalbrengstations van Waardlanden (of u laat het ophalen).

  Uit reacties van inwoners en uit het inzamelresultaat blijkt dat nog niet altijd duidelijk is welk afval waar thuis hoort.

 • Is afval scheiden zinvol?

  Het is al weer even geleden dat in de gemeente Zederik de afvalinzameling is gewijzigd. De containers aan huis zijn voor PMD, GFT en papier. Restafval brengt u naar een ondergrondse container en grof afval naar de Milieustraat.

  Uit reacties van inwoners van onze gemeente en uit het inzamelresultaat blijkt dat nog niet altijd duidelijk is of het scheiden van plastic wel zin heeft?

 • Wim Mulckhuijse stopt als wethouder van Zederik

  Wethouder Wim Mulckhuijse heeft besloten per 1 januari 2018 te stoppen als wethouder van Zederik. Dit valt samen met het moment, dat ook de ambtelijke organisatie van Zederik wordt opgeheven en opgaat in de organisatie Vijfheerenlanden.

 • Wat is er besproken en besloten in de raad

  Maandag 25 september jl. vergaderde de gemeenteraad van Zederik.

 • Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september met de reguliere training bij duisternis

  Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.

 • Goed idee voor uw buurt? De gemeente ondersteunt u graag!

  Heeft u een leuk idee voor uw buurt, wijk of dorp? Draagt het initiatief bij aan de onderlinge binding en samenhang in het dorp? En zijn er meerdere inwoners bij betrokken om dit idee uit te voeren? De gemeente Zederik ondersteunt u daar graag bij!