HOME  |  Inwoners  |  (Ver)bouwen  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Recente officiƫle bekendmakingen

Alle bekendmakingen omtrent bestemmingsplannen kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er in een gebied mag gebeuren. Er staan regels in over het gebruik van de grond en de gebouwen die daar op staan. Het doel van een bestemmingsplan is ongewenste ontwikkelingen tegenhouden en gewenste ontwikkelingen mogelijk maken. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dat betekent dat iedereen, burgers en overheid, zich eraan moeten houden.
U krijgt met het bestemmingsplan te maken als u wilt bouwen of verbouwen, of bij een initiatief om bijvoorbeeld een bedrijf te starten. Er wordt dan getoetst of uw plan aan het bestemmingsplan voldoet.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: De verbeelding, de regels en een toelichting. 
De verbeelding is een kaart waarop is aangegeven welke bestemming een perceel heeft. In de regels staat aangegeven wat er wel en niet mag binnen een bestemming en wat er gebouwd mag worden. De toelichting heeft geen juridische status, maar geeft achtergrondinformatie bij het bestemmingsplan. Hier staan de verschillende bestemmingen uitgelegd, zijn gemaakte keuzes verantwoord en zijn de resultaten van onderzoeken en overleg terug te vinden.

Procedure bestemmingsplan

In het kort ziet de bestemmingsplanprocedure er als volgt uit:

  1. Opstellen voorontwerpbestemmingsplan
  2. Vooroverleg en inspraak, het plan ligt 6 weken ter inzage
  3. Opstellen ontwerpbestemmingsplan
  4. Zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het ontwerpplan, het plan ligt 6 weken ter inzage
  5. Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad
  6. Eventueel beroep instellen bij de Raad van State, het plan ligt 6 weken ter inzage
  7. Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Afwijken of wijzigen van het bestemmingsplan

Indien u een plan heeft wat niet aan het bestemmingsplan voldoet, kan in sommige gevallen afgeweken worden van het bestemmingsplan of kan het bestemmingsplan gewijzigd worden. Welke mogelijkheid van toepassing is verschilt per situatie. U kunt hiervoor een schetsplan indienen.

Bekijken bestemmingsplannen

Alle ontwerpbestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen die ter inzage liggen zijn hieronder te raadplegen. Ook kunt u de plannen bekijken op het gemeentehuis in Meerkerk, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Archief