HOME  |  Inwoners  |  (Ver)bouwen  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Recente officiële bekendmakingen

Alle bekendmakingen omtrent bestemmingsplannen kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Toelichting;
  • Regels;
  • Plankaart.

De plankaart en de regels vormen de juridische basis van een bestemmingsplan. Op de plankaart is aangegeven welke bestemming een perceel heeft en in de regels staan de bepalingen opgenomen die bij de betreffende bestemmingen horen. De toelichting heeft geen juridische status, maar vormt het achterliggende beleidsdocument bij een bestemmingsplan. Hierin staan onder meer de achterliggende motieven aangegeven bij bepaalde ontwikkelingen die op de plankaart aangegeven zijn.

De gemeente Zederik heeft meerdere bestemmingsplannen. Dit zijn onder andere het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en het bestemmingsplan ‘Kernen’.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het bestemmingsplan is opgenomen in de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Één van de doelstellingen van de Wro is de positie van het bestemmingsplan versterken. Dit houdt in dat een bestemmingsplanprocedure minder lang duurt dan voor het inwerkingtreden van deze wet, waardoor het makkelijker is om een bestemmingsplan te herzien. De gemeente is verplicht om bestemmingsplannen na 10 jaar te herzien. Zederik voldoet aan deze eis. Bestemmingsplan ‘Kernen” is vastgesteld in 2003, bestemmmingsplan ‘Buitengebied’ is in 2014 herzien.

Hoe ziet de procedure van een bestemmingsplan eruit?

De bestemmingsplanprocedure is verkort omdat de goedkeuring van de provincie vervalt. De bestemmingsplanprocedure duurt in totaal circa 26 weken in plaats van langer dan een jaar. De procedure ziet er als volgt uit:

  1. Opstellen voorontwerpbestemmingsplan;
  2. Vooroverleg en inspraak, het plan ligt 6 weken ter inzage;
  3. Opstellen ontwerpbestemmingsplan;
  4. Zienswijzen kenbaar maken met betrekking tot het ontwerpplan, het plan ligt 6 weken ter ter inzage;
  5. Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad;
  6. Eventueel beroep instellen bij de Raad van State, het plan ligt 6 weken ter inzage;
  7. Inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

Kan er van het bestemmingsplan afgeweken worden?

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Het afwijken van een bestemmingsplan valt sindsdien onder deze wet. Er zijn verschillende planologische afwijkingsmogelijkheden. Zo kan het bestemmingsplan zelf voorzien in een afwijkingsregel, kan de activiteit vallen onder de in het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangegeven gevallen, kan er tijdelijk afgeweken worden en kan er afgeweken worden indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Welke afwijkingsmogelijkheid van toepassing is verschilt per situatie. Er moet in alle gevallen een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De proceduretijd verschilt per afwijkingsmogelijkheid. De in het bestemmingsplan aangegeven of in het Bor aangegeven afwijkingsmogelijkheden betreffen kleine afwijkingen van het bestemmingsplan. Hiervoor wordt de reguliere procedure van de Wabo (8 weken) doorlopen. De tijdelijke afwijking en de afwijking met ruimtelijke onderbouwing zijn grotere afwijkingen. Er moet meer onderzocht worden en een uitgebreide onderbouwing opgesteld worden. In deze gevallen wordt daardoor de uitgebreide procedure van de Wabo (6 maanden) doorlopen.

Digitaal

De wet stelt de verplichting om de nieuwe bestemmingsplannen en de afwijking van een bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen via www.zederik.nl/bestemmingsplannen. U kunt op deze website de plannen raadplegen. Tevens kunt u de plannen inzien in het gemeentehuis op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
www.rijksoverheid.nl

Beleidsregels planologische afwijking

Gemeente Zederik heeft beleid vastgesteld waarbij in een aantal gevallen van een bestemmingsplan mag worden afgeweken via een reguliere omgevingsvergunningsprocedure, zie de bekendmaking en het beleid als bijlage op: zoek.officielebekendmakingen.nl