HOME  |  Inwoners  |  Nieuwbouwprojecten  |  Meerkerk nieuwbouwwijk De Weide II  |  Verplaatsing sportcomplex SV Meerkerk

Verplaatsing sportcomplex SV Meerkerk

Stand van zaken

Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van het sportcomplex in planologisch/juridische zin mogelijk. Het bestemmingsplan geeft o.a. aan welk deel van het sportcomplex is bestemd voor sport, water en groen, welk deel van het complex mag worden bebouwd en waar het parkeren is toegestaan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 april 2017 tot en met 1 juni 2017 ter inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht te worden aan de gemeenteraad van de gemeente Zederik, Prinses Marijkeweg 1, 4321 BP  Meerkerk.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk projectleider, de heer Gerrit Nieuwenhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op (0183) 356 590 of mailen naar: g.nieuwenhuis@zederik.nl

Het bestemmingplan is te raadplegen via Ontwerpbestemmingsplan Sportcomplex De Weide II of op www.ruimtelijkeplannen.nl

Voorlopig ontwerp sportcomplex

Voor het nieuw te realiseren sportcomplex is in opdracht van de gemeente door het bureau Space Value een voorlopig ontwerp opgesteld. Het ontwerp geeft het ambitieniveau weer van het nieuwe sportcomplex.

Het ontwerp heeft als basis gediend voor het bestemmingsplan en wordt nader uitgewerkt in een Definitief Ontwerp.

Het voorlopig ontwerp is via onderstaande link te raadplegen.