HOME  |  Inwoners  |  (Ver)bouwen  |  Vergunningen  |  Beoordeling schetsplan

Beoordeling schetsplan

Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen dan kunt u voorafgaand aan uw aanvraag van een omgevingsvergunning bij de gemeente een schetsplan indienen. Uw voorgenomen plan wordt dan vóóraf getoetst aan de bestemmingsplanvoorschriften en aan redelijke eisen van welstand (ruimtelijke inpasbaarheid).

U dient hiervoor het formulier Beoordeling schetsplan in te vullen. U kunt het ingevulde formulier tezamen met de bijlagen sturen naar vergunningen@zederik.nl.