HOME  |  Organisatie en bestuur  |  Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen

Op de hoogte blijven?

Natuurlijk kunt u op officielebekendmakingen.nl nieuwe bekend­makingen zien.

Maar u kunt ook de Zederik app gebruiken. Daarmee ontvangt u naast officiële bekend­makingen ook nieuws, evene­menten, en nog meer informatie.

Of u kunt via de E-mailservice bekend­makingen uit de buurt ont­vangen. Ten slotte kunt u de berich­ten als RSS feed lezen met bij­voor­beeld Feedly.

Zoekt u oudere bekendmakingen?

In ons archief kunt u bekend­makingen vinden die voor 1 Januari 2014 gepubli­ceerd zijn. Deze staan op thema gesor­teerd.

Alle bekendmakingen na 1 Januari 2014 staan op officielebekendmakingen.nl.

Sinds 1 januari 2014 zijn gemeenten wette­lijk verplicht om gemeen­telijke regel­geving en officiële bekend­makingen elektro­nisch te publi­ceren. De gemeente Zederik doet dit via de site www.officielebekendmakingen.nl. Gemeente Zederik maakt daar­naast ook de besluiten en kennis­gevingen bekend als gemeente­blad via deze site.

Via de gemeente­pagina in het Kontakt zullen we u hiervan op de hoogte blijven houden, maar minder uitge­breid dan u gewend bent. Tegen­woordig publi­ceren wij het aantal recente bekend­makingen, met een verwij­zing naar de volle­dige rechts­geldige bekend­makingen.

Als u kunt reageren op een bekend­making wordt dit in de tekst vermeld. Lees meer over bezwaar maken.

  • Bestemmingsplannen & Omgevingsvergunningen

    Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u alle bekendmakingen van de gemeente Zederik lezen, of zoeken naar specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld "sloop".

  • APV-vergunningen en evenementen

    Op www.officielebekendmakingen.nl kunt u alle bekendmakingen van de gemeente Zederik lezen, of zoeken naar specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld "horecawet" of "loterij".

    Ook kunt u hier ook de meest recente versie van de algemene plaatselijke verordening (APV) vinden.