Seniorenraad en Zedje

Samen Sterk in Zederik
HOME  |  Seniorenraad en Zedje

Seniorenraad en Zedje

Seniorenraad

Deze raad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk ouderenbeleid. Daarnaast organiseert de Seniorenraad concrete activiteiten zoals het aanvullend ouderenvervoer, zwemmen voor ouderen, de Seniorenbeurs en de Dag van de Ouderen.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouderenbonden en ouderenorganisaties vanuit de diverse kernen binnen de gemeente Zederik. De Seniorenraad wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders voor een periode van vier jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis in Meerkerk.

Neem voor meer informatie over de Seniorenraad Zederik contact op met:
L. Versluis (voorzitter),
e-mail: lversluis@planet.nl

G. van Holland (secretaris),
telefoon (0347) 34 50 01,
e-mail: gert.vanholland@planet.nl

Stichting Platform Gehandicapten Zedje

Stichting Platform Gehandicapen Zedje is een adviesorgaan voor mensen met een lichamelijke handicap. Doel van de stichting is ervoor zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Voor mensen met een lichamelijke handicap fungeert Zedje als aanspreekpunt, doorgeefluik en belangenbehartiger.

Zedje

  • Adviseert gemeenten en maatschappelijke- en particuliere organisaties over alle plannen die het leven van lichamelijk gehandicapten kunnen be├»nvloeden.
  • Geeft voorlichting zodat mensen inzicht krijgen in de beperkingen en mogelijkheden van lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken.
  • Adviseert de gemeente over de uitwerking en uitvoering van de Wmo, aanpasbare woningbouw, toegankelijkheid van (semi) openbare gebouwen, werk, inkomen en sociale zekerheid.

Meer informatie

Zie www.zedje.nl